NAČIN PLAĆANJA

CIJENE, REZERVACIJE I PLAĆANJE

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.
Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge.

Upiti i rezervacije primaju se elektroničkim putem, pismeno ili pozivom u agenciju. Prilikom izvršene rezervacije gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete pružanja usluge. Drugim riječima sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje gostu sve relevantne informacije u vezi putovanja, te mu nudi paket putnog osiguranja i osiguranje od otkaza. Prilikom rezervacije gost je obvezan dati podatke koje od njega zahtjeva proces rezervacije.

Gost je upoznat s modelom plaćanja prilikom potvrde rezervacije. Napomena za plaćanje karticom – kreditnu karticu teretimo za iznos izražen u kunama po prodajnom deviznom tečaju HNB na dan terećenja kartice ili u EUR.

Cijena cijelog aranžama mora biti uplaćena do 21 dan prije realizacije programa ukoliko nije dogovoreno drukčije.

Agencija može, najkasnije 21 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja cijene usluga koje čine paket aranžman, osobito povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanje pristojbi  (u zračnim i ostalim lukama i sl.), povećanja cijene smještaja, a koje utječu na cijenu putovanja. U tom slučaju cijena aranžmana povećati će se recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti agenciji u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi agenciji u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.