UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OSNOVNE UPUTE
Opći uvjeti putovanja sastavni su dio svakog Ugovora ili vouchera kojega zaključuju HODOS j.d.o.o. za usluge i turistička agencija (u daljnjem tekstu: turistička agencija) i putnik (u daljnjem tekstu: gost). Turistička agencija će realizirati program putovanja u cijelosti, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencija nadležnih tijela državnih službi i sl.).

PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija može promijeniti ili otkazati rezervirani sadržaj ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz odobrenje gosta i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, agencija ima pravo naplatiti razliku u cijeni uz prethodno odobrenje gosta.

Ukoliko agencija nije u mogućnosti ponuditi zamjenu, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa za tu uslugu. Ukoliko nije u mogućnosti ponuditi zamjenu na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi gostu pružiti informaciju o usluzi koja nije u ponudi agencije i jamči povrat kompletnog uplaćenog iznosa za tu uslugu.

PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom). U promjenu spada promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutra 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća i gost iz tog razloga odustane od rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.
Datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na sljedeći način:
· za otkaz do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od cijene usluge,
· za otkaz od 14 do 9 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od cijene usluge,
· za otkaz od 8 do 2 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od cijene usluge,
· za otkaz 1 dan prije početka korištenja usluge, ili ako gost ne dođe ili otkaže unutar rezerviranog termina, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene.

Dužnost agencije je brinuti se o provedbi usluga, a također i o izboru pružatelja usluga, brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija izvršava sve navedene obveze u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane agencijinih djelatnika ili neke treće osobe.
Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti agenciju, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

PUTNI DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan agenciji dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. Agencija ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat ce se da je putnik odustao od putovanja.
Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji.

Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik agencije će putnika upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web-stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVEP RH.
Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Agencija može uputiti putnika na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika.
Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje agenciju te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. Agencija otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

PRTLJAGA

Ukoliko putnik putuje zrakoplovom, ima pravo na prijevoz prtljage sukladno odredbama zračnog prijevoznika. Troškove viška prtljage plaća putnik sukladno važećim cijenama zračnog prijevoznika. Ukoliko se radi o prijevozu autobusom, putnik ima pravo unijeti u autobus 1 komad prtljage (torbu) čija vrijednost ne prelazi kunsku protuvrijednost od 100 US$, kao i skije ili snowboard. Nije dopušteno u autobus unositi sanjke ili bob. Prijevoznik za izgubljenu ili uništenu prtljagu odgovara do navedenog iznosa, samo u slučaju da je do iste došlo za vrijeme prijevoza. Putnik je dužan voditi računa o svojim osobnim stvarima, koje je kao takve unio u autobus i kod svakog napuštanja autobusa, te iste stvari ponijeti sa sobom. Turistička agencija i prijevoznik ne odgovaraju putniku za gubitak ili oštećenje takvih stvari.
Turistička agencija nije odgovorna za uništenu ni otuđenu prtljagu ili dragocjenosti u smještajnom objektu (putniku se svakako savjetuje najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu, putnik upućuje prijevozniku ili odgovornoj osobi u smještajnom objektu, ovisno o činjenici gdje su oštećenja ili gubitak prtljage nastali.

ZDRAVSTVENI PROPISI
Putnik je dužan obavijestiti agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

INFORMACIJE
Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA / TUROPERATERA
Za sve aranžmane gdje je HODOS glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je HODOS posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te HODOS ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora gost u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

ZAVRŠNE ODREDBE
Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg gost sklapa s HODOS - om, odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji HODOS - a.
Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Rijeci, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

HODOS j.d.o.o. za usluge i turistička agencija, Rijeka, Vrlije 8
Rijeka, 25.11.2016.